Tài trợ LC xuất khẩu (trước khi giao hàng) - 29/11/2007

taitroxuatnhapkhau

 • Đối tượng áp dụng: các doanh nghiệp xuất khẩu
 • Mục đích: Vay bổ sung vốn lưu động để sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu                                                   
 Thời hạn
 •  Phù hợp với thời gian thu tiền của khách hàng (theo Hợp đồng ngoại, LC) nhưng tối đa không quá 06 tháng
 Số tiền cho vay
 •  Căn cứ vào phương án kinh doanh, tài sản đảm bảo và nguồn trả nợ của khách hàng
 Đồng tiền cho vay
 •  VND hoặc ngoại tệ khác
 Phương thức cho vay
 •  Vay tài trợ thực hiện hợp đồng XK
 Tài sản đảm bảo
 • Là nguồn thu từ xuất khẩu hàng hóa hình thành từ vốn vay
 Phương thức trả nợ
 • Lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ
Tiện Ích
 • Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động cho DNXK
 • Được miễn phí tư vấn lập bộ chứng từ xuất khẩu
 • Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện