Tầm quan trọng và hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ SeABank

14/01/2021 16:39


Tầm quan trọng và hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ SeABank.

Tầm quan trọng của hệ thống Kiểm soát nội bộ trong hoạt động ngân hàng

Hệ thống Kiểm soát nội bộ là một cấu phần vô cùng quan trọng trong quản trị hoạt động của ngân hàng đảm bảo an toàn hiệu quả, tuân thủ pháp luật, các quy định, quy trình nội bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Ý thức được tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ, SeABank đã triển khai đồng bộ các chương trình hành động nhằm thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ đáp ứng yêu cầu, quy định Pháp luật về Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro; phát huy được các điểm mạnh trong bối cảnh nền kinh tế và lĩnh vực ngân hàng gặp phải nhiều khó khăn,biến động như hiện nay.

Đôi nét về Hệ thống kiểm soát nội bộ SeABank

Hệ thống kiểm soát nội bộ SeABank là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy định, quy trình nội bộ, cơ cấu tổ chức của SeABank được xây dựng phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, các quy định pháp luật khác có liên quan và được SeABank tổ chức thực hiện nhằm kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt được các kế hoạch, chiến lược đề ra. Hệ thống kiểm soát nội bộ là sự giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn và kiểm toán nội bộ.

SeABank luôn tập trung nguồn lực để nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đáp ứng quy định pháp luật, mặt khác để phục vụ cho mục tiêu quản trị Ngân hàng đang trên đà tăng trưởng như hiện nay thông qua các biện pháp cụ thể sau:

  • Thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ toàn diện có sự giám sát của quản lý cấp cao, có bộ phận chuyên trách kiểm soát nội bộ, thiết lập ba tuyến bảo vệ độc lập;
  • Rà soát, ban hành đầy đủ, đồng bộ các cơ chế, chính sách, quy định, quy trình nội bộ về kiểm soát nội bộ; 
  • Đầu tư đầy đủ nguồn lực về tài chính, con người, công nghệ thông tin;
  • Triển khai chế độ trao đổi thông tin trong nội bộ Ngân hàng và công tác thông tin, báo cáo với cơ quan NHNN kịp thời, đầy đủ;
  • Thiết lập và duy trì văn hoá kiểm soát và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;
seabank

Hiệu quả hoạt động của Hệ thống kiểm soát nội bộ SeABank.

Dưới sự chỉ đạo sát sao từ Hội Đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, SeABank đã thiết lập các chốt kiểm soát tại ba tuyến bảo vệ để đảm bảo được chất lượng của hệ thống kiểm soát nội bộ, cụ thể:
(i)    Tuyến bảo vệ thứ nhất gồm:
-    Các Đơn vị kinh doanh (bao gồm cả bộ phận phát triển sản phẩm), các bộ phận có chức năng tạo ra doanh thu khác; 
-    Các bộ phận có chức năng phân bổ hạn mức rủi ro, kiểm soát rủi ro, giảm thiểu rủi ro (thuộc bộ phận kinh doanh hoặc bộ phận độc lập) đối với từng loại hình giao dịch, hoạt động kinh doanh như Khối vận hành, Khối Phê duyệt tín dụng…
Nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị này là xác định, đánh giá, ngăn ngừa, báo cáo và theo dõi các rủi ro phát sinh trong hoạt động cấp tín dụng, dịch vụ khách hàng và các quy trình vận hành khác; 

(ii)    Tuyến bảo vệ thứ hai: tổ chức tại Khối Pháp chế & Tuân thủ (PC&TT) và Khối Quản trị rủi ro (QTRR) nhằm đảm bảo các hoạt động của SeABank kiểm soát được rủi ro và tuân thủ quy định của pháp luật. Khối QTRR đầu mối trong việc ban hành khẩu vị rủi ro, định hướng tín dụng, xây dựng Chính sách tín dụng, quản trị Danh mục tín dụng, cảnh báo sớm rủi ro…; Bên cạnh đó, Khối PC&TT phối hợp với các Đơn vị kinh doanh, Khối Hội sở để kiểm soát xung đột lợi ích; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Các chương trình đào tạo, chia sẻ về tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp đã được

SeABank triển khai mạnh mẽ, truyền tải thông điệp về văn hoá tuân thủ, danh mục tuân thủ và các vấn đề cần cải thiện để nâng cao tính tuân thủ, chất lượng tín dụng, trải nghiệm khách hàng, giúp cá nhân, đơn vị nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm đối với quản trị rủi ro, quản trị tuân thủ.

SeABank định kỳ phối hợp với các Đơn vị đánh giá, rà soát quy định nội bộ đảm bảo tuân thủ, cập nhật đầy đủ theo quy định pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan ban ngành. Bên cạnh việc kiện toàn hệ thống văn bản nội bộ tuân thủ quy định pháp luật, với vai trò tuyến bảo vệ thứ hai, Khối PC&TT và Khối QTRR phối hợp với các Đơn vị ban hành văn bản đảm bảo đầy đủ chốt kiểm soát, tránh xung đột lợi ích và đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng, Ngân hàng trong hoạt động, tác nghiệp.

Công tác kiểm soát, giám sát tuân thủ luôn được Khối PC&TT đổi mới, kiểm tra giám sát định kỳ kết hợp với các chương trình kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề tập trung các rủi ro trọng yếu, ngăn chặn kịp thời các vụ việc, các thủ đoạn, hành vi sai sót, gian lận ngày càng tinh vi hơn.

(iii)    Tuyến bảo vệ thứ ba do Bộ phận Kiểm toán nội bộ đảm nhiệm kiểm tra, kiểm toán độc lập đối với hoạt động, hiệu quả hoạt động của tuyến bảo vệ thứ 1 và tuyến bảo vệ thứ 2, báo cáo trực tiếp cho HĐQT về tính hiệu quả của hoạt động quản lý và kiểm soát rủi ro theo quy định của pháp luật và quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

SeABank tiếp tục tăng cường việc kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ

Mục tiêu kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ SeABank luôn được chú trọng và song hành cùng với mục tiêu chiến lược của SeABank và nghiệm vụ trong tâm Ngành Ngân hàng.

Trước những biến động của thị trường tài chính trong thời gian gần đây, sự phát triển nhanh chóng sản phẩm công nghệ số và sự gia tăng các hành vi gian lận trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là gian lận tinh vi, tội phạm công nghệ cao, đòi hòi Hệ thống kiểm soát nội bộ SeABank cũng cần liên tục cải thiện, trang bị công nghệ, trau dồi nghiệp vụ, đa dạng các chương trình kiểm tra, giám sát để phù hợp với chiến lược kinh doanh, phát triển của SeABank trong giai đoạn tới.

Toàn thể các cán bộ nhân viên SeABank luôn ý thức được vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công cuộc xây dựng văn hóa kiểm soát, môi trường kiểm soát vì đây không chỉ là trách nhiệm của Tuyến bảo vệ thứ 2, thứ 3. 
 

#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##