Tuyên bố Chính sách Quản lý Rủi ro Môi trường và Xã hội

24/03/2022 09:00


Một trong những giá trị cốt lõi của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) là “Vì cộng đồng” và “Mãi vững bền”; do vậy, việc xây dựng và thực thi Chính sách Quản trị rủi ro môi trường và xã hội (“MTXH”) là chìa khóa quan trọng để SeABank nỗ lực phát triển theo những tuyên bố giá trị cốt lõi của mình và đóng góp cho sự phát triển bền vững của Cộng đồng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Từ năm 2022, SeABank chính thức áp dụng quy định về Hệ thống quản lý rủi ro Môi trường và xã hội tại SeABank, quy định này được xây dựng dựa trên việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường; lao động; an toàn, vệ sinh lao động; di sản văn hóa; đa dạng sinh học; tài nguyên nước…. Đồng thời, SeABank cũng tham chiếu đến các Tiêu chuẩn hoạt động về Môi trường và xã hội của Tổ chức Tài chính Quốc tế (“IFC”) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới khi xây dựng và áp dụng Quy định này.

aa

SeABank cho rằng hoạt động quản lý rủi ro MTXH là một phần không tách rời của hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng. Vì vậy, chúng tôi lồng ghép việc đánh giá và giám sát các rủi ro MTXH cùng với việc đánh giá các rủi ro khác khi xem xét đề xuất cấp tín dụng của khách hàng và giám sát sau cho vay đối với khách hàng. Chúng tôi tin rằng, ngoài việc đảm bảo chất lượng tín dụng của Ngân hàng bằng cách phát hiện, ngăn chặn và quản lý các rủi ro MTXH tiềm ẩn đến từ các hoạt động sản xuất và kinh doanh của Khách hàng, việc quản lý rủi ro MTXH cũng sẽ đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng thông qua việc giảm thiểu các tác động bất lợi đến MTXH, phát hiện và thúc đẩy các cơ hội đầu tư, các sáng kiến kinh doanh mà góp phần vào bảo vệ môi trường, bảo tồn và phục hồi tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, đảm bảo an toàn và sức khỏe con người, và thúc đẩy bảo vệ các di sản văn hóa. 
Bằng sự nỗ lực nội tại, SeABank sẽ kiên định thực hiện Chính sách về quản lý rủi ro MTXH của mình nhằm đảm bảo hoạt động của Ngân hàng mãi vững bền và đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng để đảm bảo rằng sự phát triển của ngày hôm nay sẽ không phương hại đến việc đáp ứng nhu cầu của thế hệ tương lai. 

1. Cam kết quản lý rủi ro MTXH
a)    SeABank áp dụng các tiêu chuẩn MTXH sau đây trong hoạt động cấp tín dụng:
-    Bên vay tuân thủ các quy định hiện hành của Việt Nam và địa phương về MTXH.
-    SeABank không cấp tín dụng cho bất kỳ khách hàng nào có hoạt động/dự án tài trợ thuộc Danh sách loại trừ không cấp tín dụng.

b)    SeABank tích hợp hệ thống quản lý MTXH vào quy trình cấp tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng, bao gồm: sàng lọc, thẩm định và giảm thiểu rủi ro MTXH, phê duyệt tín dụng theo tiêu chuẩn quản lý rủi ro MTXH và giám sát rủi ro MTXH trong suốt thời hạn của khoản tín dụng.

c)    SeABank cung cấp đầy đủ nguồn lực và xây dựng đủ năng lực để triển khai hệ thống quản lý rủi ro MTXH hiệu quả và tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý MTXH của SeABank.

2. Nguyên tắc quản lý rủi ro MTXH
a)    Các chính sách và thủ tục quản lý rủi ro MTXH theo quy định được thiết lập để tích hợp với các chính sách, thủ tục và thực tiễn quản lý rủi ro hiện có của SeABank.
b)    Tất cả các đề xuất cấp tín dụng mới cho các đối tượng thuộc phạm vi của Hệ thống quản lý rủi ro MTXH đều tối thiểu phải được sàng lọc theo danh sách loại trừ để đảm bảo rằng SeABank không tài trợ cho bất kỳ hoạt động bị loại trừ nào. 
c)    Các đề xuất tái cấp tín dụng hoặc cơ cấu lại thời hạn trả nợ phát sinh sau thời điểm Quy định Hệ thống quản lý rủi ro MTXH có hiệu lực và thuộc đối tượng áp dụng của quy định này cũng phải thực hiện việc sàng lọc, đánh giá, giám sát rủi ro MTXH.
d)    Tất cả các quy định về môi trường, sức khỏe, an toàn và lao động quốc gia và các công ước quốc tế có liên quan đều có thể áp dụng cho các giao dịch theo Hệ thống quản lý rủi ro MTXH này. Khi thực hiện thẩm định rủi ro MTXH, tất cả các giấy phép MTXH bắt buộc, giấy phép và giám sát các thông số MTXH sẽ được coi là các yêu cầu tuân thủ bắt buộc để đánh giá đề xuất cấp tín dụng.
e)    Khuyến khích những khách hàng áp dụng tiêu chuẩn quốc tế như ISO 14001 (hệ thống quản lý môi trường), ISO 45001 (hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp), SA8000 (tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội) hoặc các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội của chuỗi cung ứng do người mua áp đặt như Apple, H&M, Ikea, Nike, Starbucks, Walmart,…
f)    Khuyến khích việc áp dụng các Tiêu chuẩn hoạt động về MTXH của IFC để đánh giá rủi ro MTXH trong trường hợp cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp lớn và tài trợ dự án.

3. Đối tượng và phạm vi áp dụng
a)    Đối tượng áp dụng
Quy định Hệ thống quản lý rủi ro MTXH được áp dụng cho các phân khúc khách hàng/phương thức/sản phẩm cấp tín dụng sau đây tại SeABank:
-    Khách hàng cá nhân (ngoại trừ cho vay cá nhân tiêu dùng và thẻ tín dụng);
-    Tài trợ thương mại;
-    Tài chính vi mô (cho vay hộ kinh doanh/doanh nghiệp siêu nhỏ);
-    Doanh nghiệp vừa và nhỏ;
-    Tín dụng xanh (là các khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, phương án vay vốn thuộc lĩnh vực được cấp tín dụng xanh theo các tiêu chí đánh giá xác định tín dụng xanh của SeABank từng thời kỳ);
-    Khách hàng doanh nghiệp lớn;
-    Tài trợ dự án.

b)    Phạm vi áp dụng
Quy định Hệ thống quản lý rủi ro MTXH áp dụng cho các đơn vị tham gia vào Quy trình cấp tín dụng và quản lý sau cấp tín dụng tại SeABank.

4. Thực hiện quản lý rủi ro MTXH
Thực hiện quản lý rủi ro MTXH của SeABank sẽ được tóm tắt theo sơ đồ ở dưới đây.

sodo

5. Cam kết về minh bạch, sự tham gia của các bên liên quan và báo cáo
a)    Minh bạch: SeABank coi tính minh bạch là yếu tố then chốt để phát triển doanh nghiệp bền vững. SeABank cam kết công khai thông tin chung về quản lý rủi ro MTXH trong hoạt động tín dụng và đề nghị khách hàng tham gia đối thoại với các Bên liên quan của họ, xác định và tương tác với các cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án/hoạt động kinh doanh của họ (công khai thông tin liên quan về dự án/hoạt động kinh doanh với cộng đồng và bên liên quan, tham khảo ý kiến của cộng đồng).
b)    Sự tham gia của các Bên liên quan: các Bên liên quan được hiểu là cổ đông, khách hàng, cộng đồng dân cư, cơ quan Nhà nước, tổ chức phi chính phủ, nhân viên của SeABank ,… mà có liên quan đến hoạt động quản trị và cấp tín dụng của Ngân hàng. SeABank đảm bảo sự tham gia của các Bên liên quan trong quản lý rủi ro MTXH bằng cách thiết lập một cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại (nếu có) liên quan đến chính sách MTXH của SeABank và/hoặc các dự án/phương án sản xuất, kinh doanh do SeABank tài trợ thông qua email: contact@seabank.com.vn hoặc hotline: 1900 555 587. SeABank đảm bảo rằng các ý kiến này sẽ được tiếp nhận và xử lý thỏa đáng bởi các bộ phận có trách nhiệm của Ngân hàng.
c)    Chế độ báo cáo: SeABank sẽ thiết lập chế độ báo cáo bao gồm nội bộ và bên ngoài trong quá trình thực hiện quản lý rủi ro MTXH, điều này sẽ đảm bảo hệ thống quản lý rủi ro MTXH đã thiết lập được cải tiến liên tục. Đồng thời, các thông tin có liên quan đến công tác quản lý rủi ro MTXH sẽ được cung cấp tới các bên hữu quan đầy đủ và nhất quán theo đúng cam kết minh bạch đã được công khai.

Với mục tiêu theo đuổi các giá trị cốt lõi gồm “Vì cộng đồng” và “Mãi vững bền”, SeABank sẽ áp dụng Hệ thống quản lý rủi ro MTXH một cách có kế hoạch, nhất quán, minh bạch và cải tiến liên tục. Đồng thời, SeABank hoan nghênh sự tham gia của các Bên liên quan trong hoạt động quản lý rủi ro MTXH của Ngân hàng. Chúng tôi tin rằng sự tham gia này sẽ đảm bảo thúc đẩy hơn nữa các cơ hội đầu tư và sáng kiến kinh doanh mang tính bền vững và đóng góp cho sự phát triển vững bền của cộng đồng. Cuối cùng, SeABank sẽ đảm bảo việc công bố thông tin liên quan đến quản lý rủi ro MTXH phù hợp với các quy định và nguyên tắc quản trị trong hoạt động của Ngân hàng.
 

#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##