Tài trợ chuỗi


Tài trợ chuỗi

Tài trợ chuỗi DLPP Thaco


  • Tỷ lệ tài trợ cao và linh hoạt
  • Được thanh toán ứng trước
  • Phát hành bảo lãnh/ Phát hành Upas LC nội địa/Giải ngân trên cơ sở Hợp đồng hợp tác 03 bên
  • Thuận tiện rút TSBĐ để bán cho End-user

Tài trợ chuỗi đại lý Honda ô tô


  • Tỷ lệ tài trợ cao và linh hoạt 
  • Được thanh toán ứng trước
  • Phát hành bảo lãnh/Giải ngân trên cơ sở Hợp đồng hợp tác 03 bên
  • Thuận tiện rút TSBĐ để bán cho End-user
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##